fa-IR
border
سمیه  رشیدی

سمیه رشیدی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران

من همیشه به دنبال داشتن کسب و کاری کارآفرینانه و ارزش آفرینی بوده ام و تا کنون فرصت انجام ایجاد نشده است. از طرفی رشته تحصیلی بنده اقتصاد است که رشته ای نظری است و عملی نمی باشد. بنابراین اگر فرد یا ا فرادی مایل باشند تا کنار یکدیگر بر اساس توانمندی هایمان کسب و کاری راه بیندازیم، بنده استقبال خواهم کرد. البته زمینه تخصصی بنده اقتصاد پول و بانک است از این رو حوزه کاری رو بانکداری انتخاب کردم وگرنه به طور کلی مباحث اقتصادی و بخصوص مبانی پولی و بانکی حوزه کاری من است.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران