fa-IR
border
آزاده لشکریزاده

آزاده لشکریزاده

سرمایه گذار
  
   ایران
   کرمان
   کرمان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران