border
علی سوسرایی

علی سوسرایی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   گلستان
   آزادشهر
   -

شبکه های کامپیوتری رو خیلی دوست دارم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران