border
ازاده شادمان

ازاده شادمان

مربی
   لیسانس
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

خلاق ،روابط عمومی مناسب ،داری روحیه همکاری

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران