fa-IR
border
مجید مقدس زاده

مجید مقدس زاده

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران