fa-IR
border
مسعود حقی

مسعود حقی

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   شمیرانات
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران