fa-IR
border
محمد علی زاده

محمد علی زاده

متخصص
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   آذربایجان غربی
   ارومیه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران