border
آزاده پولادوند

آزاده پولادوند

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   لرستان
   خرم آباد
   دانشگاه یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران