fa-IR
border
Mehdi Karami Dehkordi

Mehdi Karami Dehkordi

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   چهارمحال و بختیاری
   شهرکرد
   شهرکرد- دانشگاه شهرکرد- دانشکده کشاورزی- گروه توسعه روستایی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران