fa-IR
border
غ کندی

غ کندی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   مرکزی
   اراک
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران