fa-IR
border
محسن نوروزی

محسن نوروزی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   بوشهر
   بوشهر
   خیابان شهید چمران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران