border
ابراهیم اسکندری

ابراهیم اسکندری

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   آواتک
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران