fa-IR
border
وحیدالدین مقیمی

وحیدالدین مقیمی

موسس
   لیسانس
   ایران
   فارس
   شیراز
   شیراز دانشگاه شیراز ساختمان مدیریت برج نواوری طبقه نهم
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران