fa-IR
border
دانیال لگزایی

دانیال لگزایی

نماینده شرکت
border
شمها

شمها

  
   ایران
   یزد
   یزد

من کاتالوگ و قیمت این سامانه را برای شرکت خود که ارائه دهنده خدمات در سطح استان می باشد خواستارم و خواهان همکاری ممنون میشم در اختیارم بگذارید

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران