fa-IR
border
مسعود  نشاط شمیرانی

مسعود نشاط شمیرانی

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران