fa-IR
border
لیلا خزدوزی

لیلا خزدوزی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   فارس
   شیراز
   شیراز
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران