fa-IR
border
ذکریا همه زادهه

ذکریا همه زادهه

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   البرز
   کرج
   پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران