border
غلامرضا عباسی

غلامرضا عباسی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   زنجان
   زنجان
   جهاد دانشگاهی

مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان،مدیر مرکز رشد واحد های فناور صنایع فرهنگی،مدیر مرکز نوآورسی و شکوفایی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران