fa-IR
border
محمدجواد طبی کبیر

محمدجواد طبی کبیر

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران - دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات فناوری - شتابدهنده شریف

دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشگاه شریف
فعالیت در اکوسیستم کارآفرینی و دیجیتال مارکتینگ

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران