fa-IR
border
صادق کریمی

صادق کریمی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   کرمان
   کرمان
   دانشگاه شهید باهنر کرمان- گروه جغرافیا
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران