border
مهناز میگردی

مهناز میگردی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   بلوارجمهوری

کارشناس ارشد زیست شناسی
متاهل
دارای یک فرزند
مربی ازمایشگاه دبستان هستم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران