fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مقایسه نر افزارها و سخت افزارهای موردنیاز اداره ها

شرح
   ایران
   خوزستان
   اهواز

اداره ها و شرکتهای خصوصی

مسئولین اداره ها جهت تهیه برنامه های مورد نیاز واحد های خود فقط از همکاران خود در اداره های شهرستان های دیگر نظر خواهی می کنند و آنها هم فقط نرم افزارهایی که خودشان استفاده کرده اند رو پیشنهاد می کنند.
به همین دلیل خیلی از نرم افزار های خوب با گروه خوب بدون مشتری یا با مشتری خیلی کمی باقی میمانند

انصراف