fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

(Istudents (Iranian students

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

سهل سازی زندگی دانشجویان و افزایش عزت نفس آنان در عین حال افزایش بهره وری و آمادگی برای ورود به صنعت پس از اتمام تحصیل.

در عصر حاضر فناوری ارتباطات و اطلاعات منجر به رشد و توسعه سریع جامعه بشری در ابعاد مختلف گردیده است که بهبود در بسیاری از امور روزمره را درپی داشته است ولی همین توسعه و گسترش اطلاعات که می توان از آن به سونامی اطلاعاتی نام برد توانایی تشخیص اطلاعات مفید و سودمند را از اطلاعت هجو بسیار سخت و زمان کرده است و حتی در بسیار از موارد کاربر دچار هزینه‌های سنگین مادی و معنوی بسیاری شده است.
بر همین اساس ایده (Istudents) با هدف صرفه جویی در وقت، کاهش هزینه ها و هدایت صحیح دانشجویان در راستای تامین نیازهای رروزمره و اختصاصی زندگی دانشجویی شکل گرفته است.

انصراف