fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سامانه جامع مدیریت کسب و کار مراکز هوم کر

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

ساماندهی و مدیریت کسب و کار مراکز هوم کر در جهت بهبود و ارتقا سلامت بیماران

با توجه به تغییر هرم سنی جمعیتی و رشد سالمندی در حال حاضر نیاز به ایجاد مراکز پرستاری مراقبت در منزل و هاسپیس(مرکز جامع طب تسکینی)، بیش از هر زمان دیگری در کشور وجود دارد. با توجه به اینکه مراکز پرستاری مراقبت در منزل نقش موثری در کاهش هزینه ها دارند و همچنین مطالعات نشان داده است که کیفت ادامه روند درمان در منزل بهتر و موثر تر از بیمارستان است لذا بیمارانی که مزمن هستند و نیاز به مراقبت دارند اما لزومی به بستری آنها در بیمارستان نیست، می توانند از خدمات مراکز پرستاری در منزل استفاده کنند و به این ترتیب از اشغال بی مورد تخت های بیمارستانی جلوگیری می شود و صف انتظار در بیمارستان ها از بین می رود.
مراکز پرستاری مراقبت در منزل نیازمند سامانه ای هستند تا در عملیات برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و تصمیم‌گیری به آنها یاری رساند و پشتیبانی از فعالیت‌های مراکز مشاوره و ارائه مراقبتهاي پرستاري در منزل در سطوح کاربردی، تاکتیکی و استراتژیک را برای این مراکز فراهم آورد.
در مراکز پرستاری و مراقبت در منزل عدم وجود سامانه پرونده الکترونیک بیماران و هماهنگی های سنتی با نیرو های عملیاتی و عدم نظارت دقیق بر روند درمانی و بهبود بیماران به دلیل بعد مسافت یکی از چالشهای مهم است که حل این مشکل نیازمند سامانه ای است که با استفاده از فناروی های نوین روند خدمت رسانی و کیفیت خدمات را بهبود بخشد.

انصراف