fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مدل مثلثی واکنشها در برابر آسیبها(نگارش وقایع روزانه زندگی)

شرح
   ایران
   اردبیل
   گرمی

ایجاد سبک خودمدیریتی فردی در جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

شرح ایده:ایده ی مدنظر که توسط اینجانب مطرح گردیده است به لحاظ بدیع و نو بودن در زمره ایده های جدید و به لحاظ معضللات گسترده ی آسیبهای اجتماعی و ضرورت توجه به آن در ردیف ایده های مورد نیاز جامعه و کاربردی قرار می گیرد. در مرکز مدل مثلثی این ایده دانش آموز قرار دارد و در سه ضلع آن پدر- مادر- مربی پرورشی یا مشاور قرار می گیرد. مکانسیم عمل در این ایده(مدل) بصورت دو جانبه (بین دانش آموز و هریک ازسه ضلع آن)می باشد. دانش آموز موظف است که بصورت داوطلبانه و در جهت کمک به خود و اصلاح و کاهش خطاهای رفتاری منجر به آسیب های اجتماعی، طبق توافق قبلی با والدین ومربی ، تمامی وقایع مهم و مرتبط با آسیبهای اجتماعی و کج روی ها را همراه با نحوه رفتار و واکنش خود در این راستا در دفترچه مخصوص ثبت نموده و بصورت روزانه یا هفتگی آن را به سه ضلع مافوق خود گزارش دهد. والدین و مربی بعد از شنیدن خود اظهاری و مشاهده دفترچه یادداشت دانش آموز ضمن اینکه به ارایه بازخورد می پردازند، خود را با قرار دادن در آن موقعیت فرضی ثبت شده توسط دانش آموز، واکنش ها و رفتار احتمالی را بیان و ثبت می نمایند. دانش آموز ضمن گوش دادن به تجربیات و پیشنهادات والدین و مربی، سعی خواهد نمود که در سایر موقعیت های مشابه تلفیقی از بهترین واکنشها و رفتارها به هنگام مواجهه با خطرات و آسیبهای اجتماعی از خود بروز دهد.

روش اجرا:شرط لازم برای اجرای این روش اعلام مشارکت دوطلبانه فرد و تنها مواد لازم، دفترچه مخصوص ثبت وقایع و رفتارهاست. روش اجرای آن را بصورت خلاصه و مرحله ای ذکر نمودیم.روش اجرا شامل مراحل زیر می باشند:
1-ثبت وقایع مرتبط با آسیب های اجتماعی توسط خود دانش آموز و رفتارها و واکنشهای خود در برابر این کنش ها.
2- نشست خصوصی و جداگانه دانش آموز با مربی،پدر و مادر و بیان وقایع رخ داده و رفتارهای متقابل در برابر این وقایع و حوادث.
3- ارایه بازخورد توسط مربی و والدین و بیان نظرات و تجربیات خود به هنگام مواجه با چنین موقعیت هایی.
4-استفاده از تجربیات والدین و مربی، تکرار و تمرین ذهنی و عمل به آن در صحنه های مواجهه واقعی .

نکته مورد اشاره : بعلت محدودیت امکانات این صحفه، امکان بارگذاری تصویر مدل مثلثی مقدور نشد. با پوزش

انصراف