fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تمساک

شرح
   ایران
   قم
   قم

خدمات فنی،تعمیراتی،تامین نیرومناسب ،تامین قطعات تجهیزات ومشاوره سازمانها،ارگانها،شرکتهای صنعتی و تولیدی،خانواره ها حتی افراد

طرح در دو سطح(فاز):
فازیک: خدمات فنی و تعمیراتی به سازمانها،ارگانها و... ،خانوارها یا افراد در سطح شهرقم (درادامه فاز شهرهای اطراف قم ونهایتا شهر تهران) که غیرمترقبه با معضل ومشکل روبه رو شده اند.
فاز دو:خدمات فنی،تعمیراتی،تامین نیرو،مشاوره وتامین قطعات تجهیزات شرکتهای صنعتی و کارگاههای فنی و تولیدی شهر قم که نیازمند خدمات فوری و صحیح میباشند ودر ادامه طرح یکی از شهرکهای صنعتی قم و تهران ونهایتا سایر شهرکهای صنعتی تابعه شهر قم و تهران

انصراف