ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سیستم پیاده روی خانوادگی هوشمند

شرح
   ایران
   سیستان و بلوچستان
   زاهدان

هدف ازاین ایده مامیخواهیم پیاده روی خانوادگی باروشی ساده ازحوزه فناوری اطلاعات به خونه های مردم بیاریم یعنی اینکه پیاده روی خانوادگی اکنون که برگزارمیشه هیچ شوراشتیاق کلی دربین افراداصلاایجادنمیکنه مامیخواهیم باسیستم هوشمندفناوری اطلاعات همه مردم به پیاده روی تشویق کنیم واین مقوله تبدیل به فرهنگ سازی نموده ویک طرح ملی استارت بزنیم وایجادشوروهیجان دربین افرادوخانواده هادوچندان کنیم هدف من ازاینکاراین که مردم به میدان بیارم مردم استارت بزنن این طرح ملی وتنی سالم وتندرست داشته باشن واین کارسیاستی خوبی است که همه مردم دراین طرح شرکت کنن واستفاده کنن وجایزه بگیرن وراضی خوشحال باشن وحس هیجان شوراشتیاق دربین افراددوچندان میشه.وبنده ازاین طرح نظرسنجی گرفتم وقابل قبول بوده برای همه افرادوآمادگی مشارکت لازم داشتن ومنتظراجراطرحن که به کمک مسوءلین امرنیازمنددراین سیستم باگرین کارت الکترونیکی وسیستم روش هاومتدروزدنیا همه مردم رابه شورهیجان اشتیاق تکاپودعوت میکنن دراین سیستم افراد درپارک محل زندگی خودسلامتی خودراتضمین کرده مسابقه میدهندمحبوب میشوندوهدیه میگیرندواین امرسیاستی نوین درحوزه فناوری اطلاعات میباشد.

انصراف