ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تشخیص شوک سپتیک و یا سپسیس

شرح
   ایران
   اردبیل
   اردبیل

تهیه کیت تشخیص شوک سپتیک با استفاده از ژن دخیل در این فرایند

با استفاده از ژن XBP-1 و سنسورهاس تنشی موجود در شبکه آندوپلاسمی می توان مسیر مربوطه به شوک سپتیک را تعیین و با پیشگیری استراتژی درمانی مناسب به تهیه کیت مورد نیاز در این زمینه اقدام کرد.

انصراف